English version
17. Medzinárodný filmový festival Bratislava
12. - 17. november 2015
Facebook Email Print RSS

Medzinárodná súťaž krátkych filmov

Štatút Medzinárodného filmového festivalu Bratislava / Medzinárodná súťaž krátkych filmov
 16. ročník MFF Bratislava sa uskutoční v dňoch 7.  – 15. novembra 2014

 

Článok 1 – všeobecné informácie

Medzinárodná súťaž krátkych filmov ( ďalej len „súťaž“ ) predstavuje jednu zo súťažných sekcií Medzinárodného filmového festivalu Bratislava ( ďalej len „ festival“).

Do súťaže sa prijímajú iba krátke filmy, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
- filmy s celkovou dĺžkou do 30 minút,
- sú šírené na Digi Betacam premietacom formáte, alebo 35 mm filmovom nosiči / na festival musí byť k dispozícii 35mm kópia s anglickými titulkami
- vyrobené po 1. 1. 2013.
- festival uprednostňuje filmy, ktoré na Slovensku neboli komerčne uvedené. Prihlasované filmu môžu byť pred uvedením na festivale prezentované aj na iných medzinárodných podujatiach.

Súťažné filmy posudzuje porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov, ktorá má právo udeliť cenu:

  • Cena za najlepší krátky film

 Medzinárodná porota oznámi výsledky súťaže na záverečnom slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa uskutoční večer 15. novembra 2014. 

Ďalšími programovými sekciami festivalu sú nesúťažné prehliadky a retrospektívy. O ich zameraní, rozsahu a výbere filmov rozhoduje umelecký  riaditeľ festivalu na základe odporúčaní zostavovateľmi, odbornými garantmi jednotlivých sekcií. Na výber filmov do nesúťažných sekcií sa nevzťahujú žiadne obmedzenia, zostavovatelia môžu do sekcie zaradiť filmy akejkoľvek metráže, žánru a premietacieho formátu, v súlade so zameraním jednotlivých sekcií.

Filmy prihlásené na festival sú zvažované rovnako pre súťažnú i nesúťažné sekcie; o ich konečnom zaradení do súťažnej alebo nesúťažnej sekcie rozhoduje programový riaditeľ festivalu.

Filmy sa premietajú v pôvodnom znení so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka. Festival požaduje, aby premietacie nosiče mali anglické titulky.

Článok 2 – prihlasovanie filmov

Filmy na festival prihlasujú tvorcovia, výrobcovia, producenti, distribútori, vykonávatelia práv na ich šírenie na území Slovenskej republiky (ďalej len prihlasovateľ/lia), a to najneskôr do 30. augusta 2014. Do tohto termínu je organizátorom potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú prihláškufilm na DVD na adresu:

Medzinárodný filmový festival Bratislava
Lovinského 18
SK - 811 04 Bratislava
Slovenská republika

Prihláška je k dispozícii na stránke festivalu: www.iffbratislava.sk.

Festival môže do súťaže prizvať film aj na základe vlastného výberu. 

Organizátori festivalu musia byť upovedomení o všetkých požiadavkách a podmienkach prezentácie filmu na festivale pred týmto termínom, dodatočné požiadavky a podmienky festival neakceptuje. 

Festival oznámi rozhodnutie o výbere filmu do súťaže a nesúťažných sekcií najneskôr do 27. septembra 2014. Oznámenie o nevybratí filmu na festival bude zasielané prihlasovateľom len emailom.

Článok 3 – akceptované filmy

Prihlasovatelia filmov, ktoré boli vybrané na festival, sú povinní do 1. októbra 2014 zaslať organizátorom nasledujúce materiály:
katalógové materiály (elektronicky):
- základné informácie o filme (zoznam tvorcov, synopsa)
- stručná biografia a filmografiu režiséra,
- fotografie z filmu a fotografia režiséra (v minimálnom rozlíšení 300dpi),
- dialógová listina v anglickom a originálnom jazyku filmu,
- plagáty
- betacam alebo dvd s ukážkami z filmu, prípadne so spotom v celkovej dĺžke najviac 3min.

Tieto materiály budú vrátené prihlasovateľom len v tom prípade, ak sa festival a prihlasovateľ na ich vrátení vopred (do 31. októbra) dohodnú.

Článok 4 – doručenie premietacích formátov

Prihlasovateľ je povinný na adresu festivalu doručiť 35 mm kópiu, resp. iný dohodnutý premietací formát filmu vybraného na festival  najneskôr do 15. októbra 2014.

Pokiaľ nie sú s prihlasovateľom filmu vopred dohodnuté iné podmienky, festival hradí  náklady spojené s prepravou filmovej kópie buď na festival alebo z festivalu, export alebo import. Festival nezodpovedá za colné poplatky spojené s importom a exportom filmovej kópie v inej krajine ako v Slovenskej republike. Festival garantuje poistenie premietacích nosičov počas konania festivalu (vo výške, ktorú prihlasovateľ špecifikuje v prihláške ako reálna hodnota aktuálnej  ) a ich odoslanie adresátovi najneskôr do 31. decembra 2014. Pokiaľ festival do 10. decembra 2014 neobdrží informáciu o ďalšej destinácii filmovej kópie, bude odoslaná na adresu prihlasovateľa filmu.

Časový harmonogram (podľa článkov 2, 3, 4)

30. augusta 2014

Uzávierka prihlášok

27. septembra 2014

Uzávierka pre oznámenie filmov vybraných na festival

1. októbra 2014

Uzávierka pre dodanie katalógových a ďalších materiálov (článok 3)

15. októbra 2014

Uzávierka pre dodanie premietacích formátov

7. – 15. novembra 2014

Dátum konania festivalu

10. decembra 2014

Uzávierka pre oznámenie ďalších destinácií pre premietacie formáty

31. decembra 2014

Odoslanie všetkých premietacích formátov z Bratislavy

 

V prípade nedodržania povinností prihlasovateľa filmu voči festivalu má festival právo vyradiť film zo súťaže/ z nesúťažných sekcií.

Článok 5 – propagácia festivalových filmov

Festival si vyhradzuje právo použiť z každého festivalového filmu fotografie a najviac trojminútové ukážky, ktoré použije v médiách a festivalových priestoroch na propagáciu festivalu ako i samotného filmového titulu. Festival si vyhradzuje právo použiť filmové fotografie na svojich propagačných materiáloch, a to vo festivalovom katalógu, propagačných letákoch, plagátoch, billboardoch, webovej stránke a multimediálnych prezentáciách.

Článok 6

Prihlásenie filmu alebo potvrdenie jeho účasti na festivale je považované za súhlas prihlasovateľa s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.  V prípade, že sa prihlasovateľ a festival dohodli na uvedení filmu na festivale do 15. októbra 2014, nie je možné, aby ho prihlasovateľ na festival neposkytol.

Prihlásením filmu na festival, akceptovaním požiadavky festivalu uviesť film v rámci festivalového programu, prihlasovateľ udeľuje súhlas na
- verejné uvedenie filmu v rámci festivalu,
- verejné uvedenie maximálne 3. min. ukážok z filmu v médiách, na webovej stránke festivalu, v priestoroch konania festivalu, v multimediálnych prezentáciách a pod.,
- použitie fotografií z filmu v propagačných materiáloch festivalu (katalóg, propagačné letáky, webová stránka, multimediálne prezentácie).

 

V Bratislave, November 2013